Studiegids » Studentenverenigingen » F.F.J. Bernlef in Groningen

F.F.J. Bernlef in Groningen

Informatie over F.F.J. Bernlef

Hieronder vind je de informatie die wij hebben gekregen van het bestuur van F.F.J. Bernlef. Mocht je vragen hebben over onderstaande informatie, of zie je dat bepaalde informatie niet meer klopt, horen wij dat graag in de reacties onderaan de pagina

Type vereniging:Gezelligheidsvereniging
Datum opgericht:1925
Status vereniging:Actief
Doelgroep / instituut:WO/HBO studenten
Koepelorganisatie / netwerk:Contractus
Huidige ledenaantal:130
Url website:website
Bestuur / kantoorlocatie:Tuinstraat 22, 9711VD Groningen
Stad:Groningen
Openingstijden Sociëteit / borrellocatie:Dinsdag 21:30 uur, Donderdag 20:00 uur, vrijdag 21:30 uur
Jaarlijkse contributie:89.95
Ontgroening:Nee


Geschiedenis van de vereniging

Bernlef is yn maaie fan it jier 1925 oprjochte en is nei Vindicat en Albertus de âldste studinteferiening fan Grins.  Begjin maart 1925 die Ruerd Heech yn de Universiteitskrante in oprop oan alle friezen. Hy hat it fermoeden dat der behoefte is oan in net-corporale Fryske feriening. De oprjochtingsgearkomste fynt plak op 20 mei 1925. Hjirby wiene 6 mannen en 1 frou oanwêzich. Healwei de triticher jieren begong de feriening stadich oan te groeien en waard er foaral literaire en skiedniskundige lêzingen hâlden.

It pan oan de túnstrjitte 22 kaam begjin 1971 yn byld as húsfesting foar ús feriening. Bernlef krige doe de kâns de ûnderferdjipping fan dizze âlde autogaraazje te hieren. Yn 1980 waard de “Stifing Eigen Honk Bernlef” oprjochten met de opdracht de mooglikheden foar it hieren of keapjen fan in pân te ûndersykjen. Letter dat jier krige de stifting de mooglikheid it hiele pân, mei de boppeferdjipings mar sûnder de grûn te keapjen en te ferbouwen nei ús moai soasjeteit de Pizel, wêr’t wy oant de dei fan hjoed noch steeds húsfestje.

Activiteiten:

Is in studinteferiening wa’t sich kenmerke lit troch it iepen belied en de lykwaardigens fan de leden. F.F.J. Bernlef kin dan ek gjin ûntgriening of ferplichte yntroduksjetiden. Nettsjinsteande stiet de Fryske identiteit noch steeds heech yn it faandel. De fietaal is Frysk krekt as alle ynterne kommikaasje. Op dit momint hat Bernlef om en nei by 130 leden. Wikeliks wurdt der minimaal 1 aktiviteit organisearre sa as in kampioenschip, in feiling, in kantus of in oar feest. Do kinst it sa gek net betinke of it is al bard by ús yn de soasjeteit. Fierder hawwe we eltse tiisdei-, tongersdei- en freed te jûn in soasjûn, wanear de kroech iepen is foar de leden.

Missie & Visie

Bernlef is te omskriuwen yn de folgjende 3 punten.
1) Sterke Fryske identiteit
2) Te gekke feesten
3) Een twadde thús
It doel is om foar in Fryske studint yn Grins de aller beste tafoeging oan de studintetiid te wêzen .

Overige Informatie

Wolst lid wurde of wolst mear ynformaasje? Sjoch op:
Of kom del tidens de keiwike!

1 Reactie

Klik hier om te reageren


Deze pagina is het laatst bewerkt op 25 april 2020 om 16:33.

Bronnen: geen

Ga naar de inhoud